Zásady ochrany osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

INFORMACE  O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
V tomto dokumentu bychom vás rád informoval o zásadách a postupech při zpracování vašich osobních údajů a o vašich právech, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen Nařízení), a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo zpracovává Vaše údaje?

Petr Kubík, tapta@tapta.cz IČ: 87145324 a jako správce budu zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

Jaké Vaše osobní údaje zpracovávám?

Zpracovávám pouze osobní údaje, které poskytnete v souvislosti s využíváním stránek tapta.cz.

Jedná se tak nejčastěji o údaje, které  sdělíte při registraci k některé z služeb:
Profilové informace jako je věk, pohlaví, geografická poloha
Další údaje Vámi dobrovolně vyplněné (např. zasláním e-mailu)

a dále údaje, které od Vás získám tím, že používáte tyto stránky:
IP adresa
soubory cookies
případně jiný online identifikátor

Proč Vaše osobní údaje zpracovávám?

Hlavním důvodem, proč zpracovávám Vaše osobní údaje je,  abych mohl zajistit a neustále zvyšovat bezpečnost  tohoto webu a tím i Vašich údajů.

Vaše údaje dále zpracovávám za účelem:
zlepšení kvality tohoto webu
zobrazování pouze reklam na základě Vašich zájmů (včetně remarketingu), a to vše v přiměřeném rozsahu
provádění analýz a měření s cílem zjistit, jak je tento web používán
zajištění bezpečnosti tohoto webu a sítí před útoky zvenčí či zneužitím ze strany uživatelů
analýzy Vašich preferencí a zobrazování obsahu, který odpovídá Vašim individuálním potřebám
zodpovězení Vašeho dotazu zaslaného prostřednictvím e-mailu
plnění dalších zákonných povinností a
ochraně  mých práv (např. pro případ soudního sporu týkajícího se této služby)

Díky udělení souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů Vám můžu nadále poskytovat své služby zdarma.

Kdo všechno bude mít k Vašim údajům přístup?

Vaše údaje jsou u mě v bezpečí. Pečlivě si vybírám své partnery, kterým Vaše data svěřuji a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití. Ochrana Vašich dat je mojí prioritou. Všichni partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsem jim je zpřístupnil.

Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům tak dle povahy služby, kterou využíváte nebo jste využívali jsou:

osoby, které pro mě zajišťují technický provoz webhostingu, které pro moje služby využívám;
provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou;
provozovatelé technických řešení, díky kterým Vám můžu zobrazovat pouze pro Vás relevantní obsah a reklamu;

Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinen některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

Co jsou cookies a jaké druhy cookies používám?

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, takže se tyto údaje nemusí zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Soubory cookies např. umožňují uživatele rozpoznat jako stávajícího uživatele nebo přizpůsobit danou službu uživatelským preferencím. Soubory cookie také používám k zobrazování cílené on-line inzerce na této stránce i mimo ní, jednodušeji řečeno k zobrazování pouze takové reklamy, která je relevantní pro daného konkrétního uživatele, aniž by ten byl obtěžován reklamou, která ho nezajímá.

Soubory cookie používám i v případě, kdy uživatel využívá služby, které nabízím svým partnerům, jako jsou reklamní služby nebo funkce služeb společnosti, které se mohou zobrazit na jiných webech.

Další skupinu představují cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky či určité služby či cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a já nemám přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů.

Vy jako uživatelé máte možnost používání cookies odmítnout. Je však možné, že v některých případech nebude možné bez používání cookies zobrazit určitou službu.

Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budu vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany tohoto webu.

Pokud nechcete tyto cookies ukládat je možné jejich používání zablokovat zde.

Více informací o druzích cookies a jejich užití na tomto webu naleznete zde.

Jak dlouho Vaše údaje zpracovávám?

Vaše údaje budu zpracovávat po celou dobu využívání této webové stránky (tj. trvání smluvního vztahu mezi námi) a následně po dobu přiměřenou k ochraně mých práv, uplatnění nároků z vadného plnění či odpovědnosti za způsobenou škodu.

V případě udělení explicitního souhlasu budu Vaše údaje zpracovávat po dobu uvedenou v tomto souhlasu, nejdéle po dobu deseti let, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán dříve.

Zde bych Vás však chtěli upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech mých povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu.

Údaje získané  v souvislosti se zasláním Vašeho dotazu sbírám a ukládám po dobu cca 6 měsíců od získání těchto údajů.

Můžu Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?

Ano, Vaše osobní údaje můžu zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem
splnění právních povinností, které pro mě vyplývají z obecně závazných právních předpisů (např. jsem povinen uchovávat provozní a lokalizační údaje na základě zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích); či
zpracování, jež je nezbytné pro účely oprávněných zájmů (např. zajištění bezpečnosti našich webů).

Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

Na základě čeho můžu zpracovávat Vaše osobní údaje?

Jak už bylo řečeno, Vaše osobní údaje můžu zpracovávat jednak na základě Vámi uděleného souhlasu, ale dále například také na základě mého oprávněného zájmu.  V neposlední řadě je pak důvodem umožňujícím zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlasu plnění povinností vyplývající ze zákona. Pro jaké konkrétní účely provádím jednotlivá zpracování Vašich osobních údajů uvádím výše.

Jak jsou mé osobní údaje zabezpečeny?

Veškeré osobní údaje, které poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto není ani možné 100 % zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením mého bezpečnostních opatření

V této souvislosti Vás nicméně ubezpečuji, že pravidelně kontroluji, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používám taková bezpečností opatření, aby, pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

Za účelem lepšího zabezpečení Vašich osobních údajů je přístup k těmto údajům chráněn heslem a citlivé údaje jsou při přenosu mezi Vaším prohlížečem a našimi webovými stránkami šifrovány.

Mějte prosím vždy na paměti, že e-maily nejsou šifrovány. Proto důrazně doporučuji nepoužívat tyto formy komunikace při poskytování důvěrných informací.

Jak a kdy můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat zasláním emailu na adresu tapta@tapta.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracovávám na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Vymazání osobních dat (tzv. právo být zapomenut)

Pokud budete žádat o vymazání dalších údajů, které na základě vašeho předchozího souhlasu zpracovávám a uchovávám, učiňte tak prosím prostřednictvím e-milu: tapta@tapta.cz.

O vymazání osobních dat můžete žádat v těchto případech:

osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 Obecného nařízení.

Abych mohl identifikovat data, která s vámi souvisí a pro ověření vaší identity, budu potřebovat následující informace:

Kopii dokladu potvrzující vaši identitu, případně identitu subjektu, který zastupujete
Přesné informace o datech, které chcete smazat (např. IP adresu, e-mailovou adresu atd.)
Důvod, na jehož základě žádáte o vymazání osobních údajů

Vaši žádost posoudím a ozvu se vám, jak vám s vaší žádostí můžu pomoci.

Jsem povinen poskytnout své osobní údaje? Co když osobní údaje neposkytnu?

Vaše osobní údaje poskytujete dobrovolně.

Zpracování Vašich osobních údajů, často pouze v anonymizované podobě, aniž bych byl vůbec schopen Vás identifikovat jako konkrétního uživatele, mi umožnuje Vám poskytovat tyto webové stránky zdarma a neustále je zlepšovat. Pokud mi Váš souhlas neudělíte, popř. ho dodatečně odvoláte, může se stát, že Vám některé části webových stránek  nebudu moci poskytnout v plném rozsahu či kvalitě.

Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:
právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
právo osobní údaje opravit či doplnit;
právo požadovat omezení zpracování;
právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
právo požadovat přenesení údajů;
právo na přístup k osobním údajům;
právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a
další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.
Co to znamená, že máte právo vznést námitku?

Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

Jak mě můžete kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů prosím využijte e-mailu: tapta@tapta.cz

V této souvislosti bychom Vás chtěl upozornit, že můžu chtít, abyste jste vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abych si mohl ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abych zamezil přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění našich povinností vyplývajících ze zákona je veškerá komunikace s Vámi monitorována.