Historie adventu

Počátky slavení adventu se objevují již koncem 4. století ve Španělsku a Galii. Od. 12. – 13. století se stal advent začátkem nového liturgického roku, který začínal do té doby Vánocemi.

Adventní doba byla původně dobou postní. Církev zachovávala půst mezi 11. listopadem a 6. lednem, na který připadala oslava narození Ježíše Krista. Těchto osm týdnů (výjimkou sobot a nedělí, které nebyly postními dny) představovalo dohromady 40 dní.

Adventní období

Advent je období příprav na Vánoce. Slovo advent pochází z latiny a znamená příchod. Nemyslí se tím ovšem příchod předvánočních úklidů a nákupní horečky, ale očekávání příchodu Ježíše Krista.

Slavnost Narození Páně připadá na 25. prosince a jako advent se označuje období čtyř týdnů, které tomuto datu předcházejí.

Adventní svátky

30. listopadu – den svatého Ondřeje
4. prosince – Barbora čeká na ženicha
5. prosince – Mikuláš
13. prosince – Lucie uklízí

Adventní věnec

Zvyk používání adventního věnce je starý přibližně 150 let. První adventní věnec měl podobu dřevěného kola od vozu. Jeho dějiny nás vedou do nejnižších sociálních vrstev obyvatel Hamburku minulého století, přesněji do – Záchranného ústavu pro opuštěné děti. Byla to slámou pokrytá ratejna, chatrč na zapadlém okraji města. Zde pracoval tehdy Johann Hinrich Wichern, mladý pedagog a později zakladatel „Vnitřní misie“, který v Göttingenu a v Berlíně studoval teologii.

V roce 1839 poprvé pověsil tento kněz před vánocemi od stropu dřevěný kruh se svícemi. Celkem po obvodu kruhu bylo 23 svící, 4 velké – bílé a 19 malých – červených, na každý den do Štědrého dne. Denně během krátké pobožnosti, nejprve v polední přestávce a později za svítání, byla zapálena jedna svíce. V roce 1851 byla poprvé vyzdobena celá jídelna tohoto útulku jedlovými větvičkami, stejně tak byl zdoben i věnec. Tento předvánoční zvyk se šířil velmi rychle. Poprvé měli adventní věnec v kostele v Cáchách, měl však pouze čtyři svíce.

Později se adventní věnec objevil v protestantském prostředí na severu země, potom v sousedních zemích. V našem století se objevuje tento zvyk v jižní – katolické části Německa. Pomocí emigrantů se dostal adventní věnec až do Severní a Jižní Ameriky.

Význam věnce

Kruhová podoba věnce symbolizuje ustavičnou cestu slunce a zároveň i věčnost. Krátké dny v prosinci před „drsnými“ nocemi jsou nejtmavějšími v roce. Je to čas bludiček, skřítků a bílých paní, jejichž návštěva, jak se věřilo, zaručila velkou úrodu pro příští rok. Věnce, které byly v oknech obydlí a dvorců, měli ukázat na cestu těmto bytostem. A od těchto světel až k adventnímu věnci, který ohlašuje blízké narození Krista, je už jen krátká cesta. Adventní věnec, jak se domníváme, je nejspíš opakování jednoho starého zimního zvyku. Tento zvyk se vrací tak, jako mnoho jiných, zpět ke kouzlu kruhu a stojí jako symbol pro přírodní sílu. Zelené větve byly v předkřesťanské době přinášeny do domů a chatrčí. Vonící větve jedlí, jak se věřilo, sloužili přátelským lesním duchům jako útočiště a věnce ze slámy měly přinášet požehnání, odrážet zlé duchy. Proto se také obvazovaly zlatými stuhami, znamení slunce.

Tradiční barva adventního věnce je však červená a zelená. Červená upomíná na krev Kristovu prolitou za spásu světa, obě barvy pak symbolizují život. Jako ozdoba se používají také jablíčka, od času ráje jsou plody života – kulaté jako věnec sám a dobré jako Boží přízeň.

Adventní písně

Období adventu výstižně vyjadřují staré české adventní písně (roráty), které jsou sestavené podle biblických textů, a to převážně prorockých. Písně připomínají očekávání spásy, vyvedení ze zajetí a uvedení do Boží blízkosti.

Summary
Historie adventu
Article Name
Historie adventu
Description
Adventní doba byla původně dobou postní. Církev zachovávala půst mezi 11. listopadem a 6. lednem, na který připadala oslava narození Ježíše Krista. Těchto osm týdnů (výjimkou sobot a nedělí, které nebyly postními dny) představovalo dohromady 40 dní
Author
Publisher Name
Vánoční recepty
Publisher Logo